Abu Garcia - Revo3 STX - 6:4:1

$115 & I will ship[Linked Image]
[Linked Image]
[Linked Image]